Lög GA

1. grein

Félagið heitir Golfklúbbur Akureyrar. Heimilisfang klúbbsins er að Jaðri, Akureyri. Klúbburinn er aðili að Íþróttabandalagi Akureyrar (ÍBA) og Golfsambandi Íslands (G.S.Í.). Tilgangur og markmið klúbbsins er að glæða og viðhalda áhuga á golfiþróttinni. Klúbburinn rekur golfvöll og golfskála og stendur fyrir golfæfingum, golfmótum og annari félagsstarfsemi sem tengist iþróttinni.

2. grein

Við golfleik skal fara eftir St. Andrew's golfreglum, eins og þær eru á hverjum tíma. Sérreglur setur stjórnin eftir því sem henni þurfa þykir. Sérhver félagi er skyldur að fara eftir þeim reglum sem stjórnin setur um leikinn og umferð og umgengni á golfvellinum og í klúbbhúsinu. Stjórnin skal sjá til þess að leikreglur, umgengnisreglur og siðareglur liggi að jafnaði frammi í klúbbhúsinu. Breytingar sem verða kunna á þessum lögum skal hún auglýsa þar rækilega. 

3.grein

Um inngöngu í klúbbinn skal sækja skriflega..  Skilyrði til inntöku í klúbbinn er að umsækjandi hafi fengið leiðsögn kennara eða fullgilds klúbbfélaga og hafi sótt námskeið eða fyrirlestur um siðareglur, leikreglur og aðrar þær reglur er félagar lúta. Um félagsaðild og þátttöku félagsmanna á golfmótum skal farið að lögum og reglum Íþróttasambands Íslands (ÍSÍ) og GSÍ.

4. grein

Aðalfundur ákveður árgjald næsta starfsárs að fenginni tillögu stjórnar. Stjórn ákveður önnur gjöld félagsmanna. Stjórnin getur á aðalfundi borið fram og leitað samþykkis tillagna um sérstök aukaframlög klúbbfélaga.

5. grein

Árgjald skal greitt eða frá greiðslu gengið fyrir 1.mars ár hvert. Stjórn GA ákveður gjalddaga árgjalds.  Þeir sem ekki hafa greitt árgjald eða samið um greiðslu þess fyrir 1. maí  hafa fyrirgert rétti sínum sem félagar klúbbbsins og fá m.a. ekki að taka þátt í keppni fyrr en gjaldið hefur verið greitt eða samið um greiðslu þess. Úrsögn er bundin við áramót, enda berist hún skriflega til ritara fyrir lok desembermanaðar.  Eftir umsókn félagsmanns, og ef um er að ræða sérstakar aðstæður hans, er stjórninni heimilt að veita undanþágu frá greiðslu gjalda.

6. grein

Stjórn klúbbsins skipa 5 menn:  Formaður, varaformaður, ritari, gjaldkeri og meðstjórnandi. Þeir skulu kosnir með handauppréttingu á aðalfundi eða skriflega sé þess óskað. Formaður skal kosinn sérstaklega til eins árs í senn. Aðrir stjórnarmenn skulu kosnir til tveggja ára í senn, þannig að þrir eru kosnir annað hvert ár. Á aðalfundi skal einnig kjósa tvo varamenn í stjórn til eins árs. Gangi einhver úr stjórn áður en kjörtíma hans lýkur skal 1. varamaður taka sæti hans til næsta aðalfandar og þannig koll af kolli. Boði aðalmenn í stjórn forföll þegar stjórnarfundur skal afgreiða mikilsverð mál skulu varamenn kallaðir til að taka sæti þeirra. Varamönnum skal að jafnaði heimil seta á stjórnarfundi með málfrelsi en ekki atkvæðisrétti. Stjórnarmenn má endurskjósa gefi þeir kost á sér.

Tveimur vikum fyrir aðalfund skal stjórn skípa 3ja manna kjörnefnd. Einn nefndarmanna skal vera eða hafa verið í stjórn eða varastjórn. Kjörnefnd skal auglýsa eftir framboðum til embætta sem kjósa skal í og sjá til þess að a.m.k. einn frambjóðandi sé til hvers þeirra. Stjórnin getur jafnframt falið kjörnefnd að leita eftir framboðum eða tillögum um skipan nefnda, sbr. 8. grein. 

7. grein

Stjórnin ákveður sjálf starfstilhögun sína (sjá þó 8. grein). Stjórnin ræður framkvæmdastjóra sem stýrir daglegum rekstri, en vinnur sjálf launalaust. Stjórn eða framkvæmdastjóri kemur fram fyrir klúbbsins hönd í fullu umboði hans í öllum málum sem hann varða. Þó þarf samþykki félagsfundar til ákvarðanna sem hafa mikil fjárútlát í för með sér. Stjórn getur tilnefnt heiðursfélaga ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi, enda leiti hún fundarsamþykkis á því.Stjórnin skal rækta samband við klúbbfélaga og kynna þeim mikilsverð mál er varða starfsemi klúbbsins á félagsfundum eða opnum stjórnarfundum. 

8. grein

Á vegum stjórnarinnar skulu að jafnaði starfa nefndir í samræmi við stefnumótun klúbbsins hverju sinni.  kappleikjanefnd , vallanefnd, forgjafarnefnd  og aganefnd starfa skv. Reglum G.S.Í. Í hverri þessara nefnda skulu vera 3-5 menn, tilnefndir eða kosnir á aðalfundi.  .

9. grein

Aðalfundur er æðsta úrskurðarvald í öllum málefnum klúbbsins. Hann skal halda á Akureyri eigi síðar en 15. desember ár hvert. Á öðrum tímum ársins getur stjórnin boðað til almennsfélagsfundar ef henni þykir henta eða 40 félagar æskja þess skriflega með rökstuðningi. Slíkan fund skal halda innan þriggja vikna frá móttöku slíkrar beiðni. Aðalfund og aðra félagsfundi skal auglýsa á heimasíðu félagsins og/eða í staðarmiðlum með viku fyrirvara. Í fundarboði skal tilgreina dagskrá. Lögum félagsins verður aðeins breytt á aðalfundi og skal tillögum til lagabreytinga eða breytingar á starfstílhögun skilað til stjórnar eigi síðar en 1. október.  Lagabreytingar skulu auglýstar með aðalfundarboði.  Nái tillaga til lagabreytingar samþykki 2/3 (tveggja þriðju hluta) greiddra atkvæða taka breytt lög gildi. 

10. grein

Reikningsár klúbbsins er frá 1. nóvember til 31. október. Endurskoðaðir reikningar klúbbsins skulu lagðir fyrir aðalfund til samþykktar.

11. grein

Þessi eru störf reglulegs aðalfundar:

  1. Skýrsla stjórnar um störf og framkvæmdir á liðnu starfsári.
  2. Endurskoðaðir reikningar lagðir fram til samþykkis
  3. Umræður og atkvæðagreiðsla um tillögur samkvæmt 9 grein
  4. Kosning stjórnar og varamanna í stjóm
  5. Kosning og/eða tilnefning í aðrar nefndir, sbr. 8 grein
  6. Kosnir tveir endurskoðendur og einn til vara
  7. Ákvörðun árgjalds skv. 4 grein
  8. Lagabreytingar
  9. Önnur mál

12. grein

Aðalfundur er löglegur og ályktunarhæfur um öll málefni klúbbsins sé löglega til hans boðað. Afl atkvæða ræður úrslitum á fundum. Atkvæðisrétt hafa þeir félagar sem náð hafa 16 ára aldri. 2/3 hluta atkvæða þarf til að samþykkja breytingar á lögum. Aðalfundur skal kjósa fundarstjóra og bókara eftir tillögum stjórnar. Í fundarlok skal lesa upp fundargerð og bera upp til samþykktar. Séu fundargerðir þannig samþykktar og undirritaðar af fundarstjóra og bókara auk viðstaddra stjórnarmanna skoðast þær rétt sönnunargögn um ákvarðanir fundarins.

13. grein

Sérstakur fundur þarf að ákveða hvort klúbburinn hætti starfi. Til að þær ákvarðanir teljist lögmætar þurfa 2/3 hlutar félaga að vera á fundi og 2/3 þeirra að samþykkja tillögu þess efnis. Sé þátttaka ekki næg má boða til nýs fundar innan þriggja vikna og er hann ályktunarhæfur um þetta mál sé hann, löglega boðaður enda þótt fyrrgreindri fundarþátttöku verði þá ekki náð.  . 

Lög þessi öðlast þegar gildi.

Akureyri 2018

Þannig samþykkt á aðalfundi 28 nóvember 2018.